Podsistem Maloprodajna kasa

sa fiskalnim štampačem

 

Uvod

PC-kasa je skup progrma za rad na PC-računaru sa fiskalnim štampačem. Programi koji su ponudjeni u menijima dovoljan je skup progrma koji obezbedjuje brzo i kvalitetno vodjenje kase. Podaci se čuvaju u bazi podatka i vode se finansijsko knjigovodstbo, robnomaterijalno knjigovodstvo sa obračunima PDV- po svakom artiklu (robili ili usluzi) prema važećem tarifnom siatemu.Cene se vode po maloprodajnim vrednostima sa uračunatim PDV-om, troškovima, i maržama. Vodi se kontrola zalih za robu iz registra zalih. Za usluge vodi se cenovnik usluga. Uradjeni su progrmi za prenos podatak putem ascii filova ka centrali i prijem podataka od centrale.U razmenu idu sledeći podaci. Finansijski nalozi grupisani prema načinima palćanja (gorovina, ček, Kredit, Kartica, Gratis, Virmanska plaćanja) Robno materijalni naloz sa podacima ( šifra artikla, količina, cena, vrednost, pdv stopa, pdv vrednost, …) Specifikacija plaćanja (ček, Kredit, Kartica) Registar komitenata sa svim podacima komitenata firmi, gradjana, prodajnih objekata (matični broj, lični broj, naziv, adresa, PDV broj žiro račun itd) Program koristi kao izlaz fisklani štampač i mora postojati drajver (program) za prenos podataka ka fiskalnom štampaču.  

 

Početak dana, presek smene i kraj dana

Set programa koji Vam omogućava prijem programa i podataka (kalkulacija, cenovnika) iz centrale, presek stanja u toku dana (završetak smene) i na kraju dana na računaru i fiskalnom štampaču, izlistavanje svih neophodnih izveštaja o prometu u toku dana , formiranju virmana za uplatu pazara, formiranju specifikacija prometa(gotovina, čekovi, kartice, krediti, gratis ..), zatvaranje fiskalnog štampača i slanje prometa ka centrali.

 

      

 

Obrada-kase

Putem ovog programa vršite prodaju roba i usluga u maloprodaji. Program kontroliše zalihe za robu i vrši skidanje sa zaliha. Cene robe uzimaju se sa zaliha. Cene usluga uzimaju se iz cenovnika gde moraju biti unete. Kontrole koje se vrše su:  Šifre artikla- (vrsta artikla roba, usluge, naziv, tarifa, vrsta tarife, inicijalna vrednost, dozvoljena količina u decimalama). Količina (iz artikla postavljaju se inicijalne vrednost koje se mogu promeniti, kontrola zaliha za robu), Magacin, prodajni objekat ( uzima se šifra iz prodjnog objekta) Program preračunava PDV na osnovu vrednosti i PDV tarife. Šifre artikala, usluga mogu se uneti, skenirati barcode čitačom ili  izabrat na dugme <List of value>. U programu je data mogućnost plaćanja računa: Gotovinom <Račun>, <Faktura>, Virmanom <Virman>, Čekom <Ček>, Karticom<Kartica>, Kreditom <Kredit>, dati robu na gratis<Gratis>. Pritiskom dugmeta <Račun>, <Ček>, <Kredit>, <Kartica>, <Gratis> - dobijate fiskalni račun i izavršavate obradu naloga. U zavisnosti od odabira načina plaćanja u fiskalnom računu prijavljuju se načini plaćanja gotovina ili ček. Moguća kombinacija različitih načina plaćanja. Pritiskom dugmeta  <Faktura>, <Virman> štampate fakture za komitenta sa različitm načinima plaćanja gotovinom ili virmanom

 

Finansijsko-obrada pazara

Set programa kojima se vrši zatvaranje dana i obrada pazara koji se uradio putem maloprodajne kase. U set programa spadaju specifikacija prodaje (Gotovina, ček, kartica, krdit, virma, gratis, popust) kao i programi za formiranje naloga uplate za gotovinsko plaćanje. Nakon formiranja naloga uplate možete odštampati nalog uplate. U set programa spadaju i programi za specifikacije čekova i slipova po bankama za datum plaćanja.

  

Izveštaji

Set programa kojima dobijate razne preglede za tekući datum ili za period. Izveštaji se odnose na formiranje unetih naloga po finasijskim stavkama ili stavkama robnog materijalnog knjigovodstva. Takodje možete dobiti preglede po radnicima, trgovačka knjiga koja se može štampati za jedan datum ili period.  

 

Fiskalni štampač

Set programa kojima možete da pristupite fiskalnom štampaču U njih spadaju programi za dnevne izveštaje iz fiskalnog štampača sa presekom dana i na kraju dana. Dnevne izveštaje možete dobiti samo finasijske ili i izveštaje sa artiklima prodaje. Pored dnevnih izveštaja iz fiskalnog štampača možete dobiti i periodične izveštaje (skraćeni i  potpuni izveštaj) Ove izveštaje možete dobiti samo za fiskalizovane štampače.

Takodje je uradjen set programa za punjenje fiskalnog štampača cenovnikom, artiklima, merama, fiskalnim šiframa, PDV-tarifama, matičnim podacima prodajnog objekta itd. 

 

Administracija baze i promena passworda

Set programa kojima može da pristupi samo administrator baze podataka i kojima se postavljaju parametri za ispravni rad PC-kase. Parametri firme- ovim progrmom postavljaju se paramatri firme, prodajnog mesta i kase Razmena podataka- unosuite parametre za razmenu podataka putem internete ka i od centrale Radnici firme- Unosite radnika koji imaju ovlašćenje za rad na PC-kasi i fiskalni štampač  Ovlašćenja za meni- možete pojedinim delovima menija zabraniti pristup pojedinim radnicima. Npr. obavezno meniju MENI_ADMINISTRACIJA_BAZE_KASE dozvoliti samo administratorskom useru da može pristupiti. Uradjen je administratorski set programa Otvarane user,export podataka, import podataka ,table space otvaranje i zatvaranje godine

 

Realizovano

Projekat je relizovan u corporaciji 'Dunav' AD Beograd u firmi 'Dunav auto' doo. programi PC-kase implementirani su u 24 grada republike Srbije. Na PC-kasama vode se evidencije i naplata tehničkih pregleda, servisiranje kola, prodaja artikala kao i komisiona prodaja proizvoda ulja (Valvoline). Svakodnavno se vrši transfer podataka ka centrali (dnevne promene, registar kupaca, ...). U centrali formirmaraju se cenovnici usluga i kalkulacije cena koje se dostavljaju prodajnim objektima. Takodje vrši se i razmena po potrebi 15 vrsta registara (kupci, tarife, stope, radnici, konta ....).

 

 

 

početak | ko smo mi | klijenti | proizvodi | servisi | kontaktirajte nas
Optimizirano za rezoluciju 800x600