Podsistem robno-materijalno knjigovodstvo maloprodaje

Uvod

Robno-materijalno knjigovodstvo maloprodaje obuhvata materijalnu i finansijsku evidenciju zaliha robe koje se unose u maloprodajne magacine i prodavnice. Projektom je predvidjeno vodjenje zaliha u real time okruženju (svaki ulaz i izlaz robe odražava se na stanje zaliha), dok se stavovi za finansijsko knjigovodstvo automatski formiraju po nalogu računovodstva. Zbog toga deo ovih evidencija priprada oblasti računovodstva a deo oblasti komercijale (magacina). Osnovni cilj je praćenje zaliha robe (artikala) po artiklima, nosiocima troškova (organizacionim jedincama) i magacinima.

 

Vodjenje materijalnog knjigovodstva

Vodjenje materijalnog knjigovodstva za pretpostavku ima postojanje potrebnih registara. To su registri artikala, magacina, tarifa i procentnih stavova za tarife. Pored ovih registara neophodno je postojanje entiteta koji predstavljaju sastavni deo Informacionog sistema firme To su: kalendar knjiženja, registar komitenata, poslovni odnos (registar partija magacina i nosioca troškova), kontni plan, model kontiranja, nalog, stavka_naloga….

Evidencija robe obuhvata promene u materijalnom knjigovodstvu i automatsko ažuriranje zaliha materijala.

Ulaz robe-Prijemnica: Dolaskom prijemnice dobavljača vrši se uknjižavanje robe na zalihe po artiklima, organizacionim jedinicima i magacinima. Kod unosa prijemnice vrši se za svaki artikal kalkulacije cena po maloprodajnim cenama. Nova cena u prijemnici formira novu cenu na zalihama ukoliko roba ne postoji , a ukoliko roba postoji sa različitom cenom od formirane prvo se mora uraditi nivelacija cene postojeće robe pa onda uknjižiti nova količina. Na kalkulaciju cena jednog artikla utiču troškovi (transporta, pretovara, drugih usluga ..), rabat ili marža, porezi i akcize (za robu koja je oslobodjena poreza ne obračunava se porez). Sami možete odrediti troškove i elemente koji utiču na cenu.

Takodje je omogućeno da sve cene i kalkulacije radite i stranoj valuti.

Izlaz robe-faktura: Formiranjem naloga za izlaz robe fakture kupcu, vrši se isknjižavanje robe sa zalihe po artiklima, organizacionim jedinicima i magacinima Roba koja se skida sa zaliha smanjuje količine dok se cena na zalihama ne menja. Obračuni poreza i akciza automatski se vrše periodično na osnovu obračunatih zaduženja kada je dokument formiran (ulazak robe u magacin ili prodavnicu). Obračuni za plaćanje poreze i akciza moguće je izvršiti i na osnovu izvršene stvarne prodje robe.

Takodje je omogućeno da sve cene i kalkulacije radite u stranoj valuti.

Pored formiranja fakture za kupca robe postoje i drugi vidovi prenosa robe iz maloprodajnog magacina (prodavnice) u drugi magacin (prodavnicu) ili iz organizacione jedinice u drugu organizacionu jedinicu.

Za firme koje imaju veleprodaju uradjeni su nalozi izlaza robe za maloprodaju i automatsko učitavanje istih naloga u maloprodaju.

Prenosi robe iz velprodje u maloprodaju ili iz maloprodjnih objekata u druge maloprodajne objekte prete izveštaji izlaza i ulaska robe.

Kasa- Za maloprodajne prodavnice koje se mogu povezati na jedinstveni informacioni sitem firme uradjen je program prodaje robe putem kase sa čitačem bar –code. Svaka prodaja vrši smanjenje robe sa zaliha. Takodje su obradjeni razni vidovi plaćanja robe (gotovina, popusti, čekovi, kartice itd …) kao i prateći izveštaji. Za prodavnice koje nisu u mogućnosti da budu povezane na jedinstven informacioni sistem uradjen je poseban program kase a putem filova vrši se razmena podataka (na početku i kraju dana ).

Nalozi robno-materijalnog knjigovodstva dele isto zaglavlje sa finansijskim nalozima projekta informacinog sistema firme. Redni broj naloga dobija se automatski u okviru firme, dok su dokumenti prijemnica, faktura, prenosa formiraju u okviru posla i organizacionih jedinica.

Nivelacija cena – Nalogom dobavljača ili drugim nalogom za svaki artikal može se izvršiti nivelacija postojećih cena robe na zalihama. Nivelacija se obavezno vrši za robu koja postoji na zalihama a cena joj je ražličita od novoformirane. Za svaku uradjenu nivelaciju formiraju se finansijske stavke povećanja ili smanjenja vrednosti robe i štampa se zapisnik o nivelaciji.

Uključivanje u finasijsko knjigovodstvo

Za svaki formirani nalog kroz robno-materijalno knjigovodstvo automatski se formira jedna finansijska stavka na dobavljača ili kupca robe. Za robu prodatu u prodavnici za gotovinu, ili za koju nije bitan naziv kupca finansijske stavke knjiže se na matičan broj firme IS-a. Da bi se formirale ostale finansijske stavke neophodno je da zaduženi radnik iz računovodstva pokrene program za automatsko formiranje finansijskih stavki.

Za svaku stavku koja je učestvovala u kalkulaciji cena kod ulaza ili izlaza robe (rabat, troškovi, porezi, marže itd …) automatski se formiraju knjgovodstveni stavovi. Nalozi koji su obradjeni (formirani knjigovodstveni stavovi) se blokiraju i nije moguće izvršiti ispravku tih naloga. Greške se ispravlju redovnim stornom same stavke naloga. Formiranje finansijskih stavki moguće je izvršiti više puta u toku dana a progrma vodi evidenciju o već obradjenim nalozima. Automatskim formiranjem stavova finansijskog knjigovodstva eliminisan je ponovni unos podataka u finansijskom knjigovodstvu. Osim skraćenja postupka, ovim automatizmom se postiže usaglašenost materijalne evidencije sa finansijskom.

Automatsko formiranje stavova i njihovo kontiranje omogućeno je postavljanjem (formiranjem) modela kontiranja koji se unese kod starta projekta, izmene kontnog plana ili unosom nove vrste pola.

Drugi preduslov za tačno formiranje finansijskih naloga iz robno-finansijske evidencije je unos ispravnih tarifnih grupa pri otvaranju artikla u registru artikala.

 

Izveštaji i upiti iz robno-materijalnog knjigovodstva maloprodaje

Izveštaji ovog podsistema obuhvataju : Izveštaje i upite matičnih podataka, Izveštaje iz robno-materijalne evidencije i Finansijske izveštaje - za računovodstvo.

Izveštaji robno-materijalne evidencije obuhvataju izveštaje : Stanje zaliha za artikal (jedan i sve),

Stanje zaliha za organizacionu jedinicu po artikalima i magacinima (jedanu i sve), Stanj zaliha za magacin po artikalima i organizacionim jedinicama (jedan i sve), Kritičnim količinama zaliha, Spisak unesenih naloga prijemnica, faktura. Štampa prijemnica po nalogu i datumu knjiženja, Štampa faktura po nalogu i datumu knjiženja na predštampan obrazac ili čistom papiru, Lista nabavki za period, Pregled artikala po količini i vrednosti za period, Kontrolnu listu ulaznih naloga, Karticu promena za artikal, Kontrolnu listu svih promena i stanja po artiklima.

Višak materijala u magacinu, Manjak materijala u magacinu.

Za rad prodavnice putem KASE formiraju se izveštaji po načinu plaćanja, stanju zaliha u objektu, specifikacija čekova po bankama, virmani zaduženja za banke itd.

Izveštaji magacinske evidencije se formiraju po istom principu kao i svi ostali izveštaji u celoj apilkaciji.

Postoje izveštaji koji se formiraju na osnovu datuma valute i oni koji se formiraju na osnovu datuma knjiženja. Izveštaji iz zaliha odgovaraju po prirodi izveštajima iz stanja iz svih finansijskih promena.

 

Otvaranje/zatvaranje godine

U okviru magacinske evidencije postoji posebna procedura otvaranja/zatvaranja godine. Na osnovu stanja zaliha otvaraju se početna stanja zaliha materijala. Stara (prethodna godina) i dalje je dostupna na uvid u psoebnom korisničkom user-u.

 

početak | ko smo mi | klijenti | proizvodi | servisi | kontaktirajte nas
Optimizirano za rezoluciju 800x600