Podsistem praćenja proizvodnje

Uvod

Praćenje proizvodnje obuhvata materijalnu i finansijsku evidenciju zaliha robe koje se unose u proces proizvodnje, praćenje sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda koji izlaze iz procesa proizvodnje. Projektom je predvidjeno vodjenje zaliha sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda u real time okruženju (svaki ulaz i izlaz robe odražava se na stanje zaliha), dok se stavovi za finansijsko knjigovodstvo automatski formiraju po nalogu računovodstva. Zbog složenosti samog procesa evidencije koje se vode u toku procesa proizvodnje podeljene su na više odeljenja (oblasti): deo ovih evidencija priprada oblasti računovodstva, deo oblasti komercijale (magacina), deo planu i analizi i deo same proizvodnje. Osnovni cilj ovog podsistema je adekvatno praćenje zaliha robe (artikala) sirovina, poluproizvoda, gotovih proizvoda po artiklima, nosiocima troškova (organizacionim jedincama) i magacinima, kako bi se na pravi i blagovremeni način reagovalo na nabavku sirovina ili usporila porizvodnja, da ne bi došlo do velikog gomilanja poluproizvoda ili gotovih proizvoda.

Vodjenje materijalnog knjigovodstva

Vodjenje materijalnog knjigovodstva za pretpostavku ima postojanje potrebnih registara. To su registri artikala, magacina, tarifa i procentnih stavova za tarife, registar komitenata, poslovni odnos (registar partija magacina i nosioca troškova), kontni plan, model kontiranja, nalog, stavka_naloga….

Evidencija robe obuhvata promene u materijalnom knjigovodstvu i automatsko ažuriranje zaliha materijala.

 

Ulaz robe sirovina - Prijemnica: Dolaskom prijemnice dobavljača vrši se uknjižavanje robe na zalihe po artiklima, organizacionim jedinicima i magacinima.

Kod unosa prijemnice vrši se za svaki artikal kalkulacija cena uprosečavanjem cene (Nova cena u prijemnici uprosečava cene na zalihama). Na kalkulaciju cena jednog artikla utiču troškovi (transporta, pretovara, drugih usluga ..), rabat ili marža, preneti porezi i akcize koji se obračunavaju na ulasku robe.

Ulaz robe, poluproizvoda i gotovih proizvoda vrši se uknjižavanje robe na zalihe po artiklima, organizacionim jedinicima i magacinima. Ulaz robe, poluproizvoda i gotovih proizvoda može se vršiti po planskim cenama ili stvarnim cenama koštanja za gotove proizvode.

Sami možete odrediti troškove i elemente koji utiču na cenu.

 

Izlaz robe sirovina- interni nalozi: Formiranjem internog naloga za izlaz robe-sirovina za proces proizvodnje, vrši se isknjižavanje robe sa zalihe po artiklima, organizacionim jedinicima i magacinima.

Pored formiranja fakture za kupca robe postoje i drugi vidovi prenosa robe iz magacina sirovina u drugi magacin ili iz organizacione jedinice u drugu organizacionu jedinicu.

Unosom podataka radnog naloga za proizvod u procesu proizvodnje, automatski se skidaju robe-sirovine sa stanja zaliha.

Izlaz robe gotovih proizvoda sa zaliha za poznatog kupca ili sopstvenu veleprodaju ili maloprodaju, vrši se procedurom Podsistem vodjenja robnomaterijalnog knjigovodstva veleprodaje.

Praćenje proizvodnje

Tehnološka sastavnica

Podsistem sadrži tehnološku sastavnicu koja predstavlja u stvari bazu podataka o tehnologijama sa operacijama sve do nivoa zahvata. Karakteristika ove sastavnice je da podržava koncept izrade tehnologija samo za komadnu proizvodnju. U okviru poslova ovog podsistema unosite opisno proces proizvodnje pojedinog proizvoda, opisujući tehnologiju, resurse, sirovine, mašine na kojima se proces odvija itd. Na osnovu unetih podataka omogućeno je i dobijanje pregleda upotrebe za pojedine komponente, kao i jedinične bilanse rada, materijala, alata i delova. Uparivanjem podataka sa planskim pokazateljima možete dobiti kalkulaciju cene, analiza cena i predračun, lansiranje radnih naloga i priprema proizvodnje .

Konstruktivna sastavnica

Podsistem sadrži konstruktivnu sastavnicu koja predstavlja u stvari bazu podataka o potrebnim sirovinama, energentima itd za jednu jedinicu proizvoda. Moguć je odrediti praktično neograničen broj nivoa povezivanje sirovina i poluproizvoda u potrebama za proizvodnju odredjenog proizvoda. Za jednu jedinicu proizvoda ili poluroizvoda unosite sve potrebne sirovine sa količinama, mogućim zamenama sirovina ako ih na zalihama nema ili nema dovoljno.

Na osnovu unetih podataka omogućeno je dobijanje pregleda upotrebe za pojedine komponente, kao i jedinične bilanse materijala. Konstruktivna satavnica je uvezi sa tehnološkom sastavnice i mora postojati interakcija izmedju dva podsitema.

 

Recepture

Podsistem sadrži model receptura sa mogućnošću kombinovanja više materijala više poluproizvoda i definisanjem tehnoloških linija. Unos receptura za proizvodnju odredjenog proizvoda ili poluproizvoda gotovo je istovetan obradi podataka putem tehnološke sastavnice. Podsitem je u direktnoj vezi sa tehnološkom sastavnicom, planom proizvodnje, kalkulacijama cena proizvoda i lansiranjem radnih naloga za pripremu proizvodnje.

 

Sastavnica opreme

Podsistem sadrži model sastavnih elemenata sredstava proizvodnje, transporta itd, koje podležu održavanju Takodje je omogućen proizvoljan broj nivoa uključivanja elemenata u mašine koje treba održavati. Koristi se i za izradu planova održavanja opreme. U okviru poslova ovog podsistema omogućeno je dobijanje pregleda upotrebe za pojedine komponente, kao i jedinične bilanse rezervih delova po mašini ili po održavanju. Unosom osnovnih sredstava mašina, uredjaja, sredstava transporta omogućen je unos komponenti od kojih se mašina sastoji a koji mogu uticati na ukupnu vrednost povećanja ili smanjenja mašine. Na osnovu unetih podataka moguće je izvršiti planiranje za nabavkom neophodnih elemenata kako bi se mašine, uredjaji, sredstva transporta održavali u radnom stanju.

 

Lansiranje radnih naloga

Na osnovu ugovora ili planova lansiraju se radni nalozi po terminima sa svim relevantnim podacima za pravljenje bilansa materijala, alata, goriva i maziva i radne snage. Za zadatu (odredjenu) jedinicu proizvoda formira se radni nalog automatski koristeći elemente jedinične proizvodnje iz konstruktivne sastavnice ili recepture. Utrošak komponenti se prati na zbirnim stavkama sirovina ili poluproizvoda automatskom skidanjem sa zaliha istih iz magacina gde se nalaze.

Simulacijom radnog naloga mogu se proveriti neophodne količine sirovina ili poluroizvoda za odredjen proces proizvodnje. Ukoliko nekih sirovina nema dovoljno na zalihama može se izvršiti nabavka neophodnih količina, izvršiti dozvoljena zamena ili smanjiti količina proizvoda predvidjenih u procesu proizvodnje.

Izveštaji i obračuni proizvodnje

Uradjen je čitav set izveštaja i obračuna neophodnih za praćenje proizvodnje. Izveštaji služe za iskazivanje podataka o planu i ostvarenju proizvodnje, kao i planu i utrošku materijla i rada. Izveštaji su operativne prirode, a detaljnost izveštaja je na nivou radnog naloga, proizvoda, komponente i operacije. Informacije o planskim komponentama se preuzimaju iz podsistema planiranja i podsistema lansiranja radnih naloga, a o stvarnom utrošku i realizaciji iz podsistema internog prometa.

Obračun utroška materijala daje nam informacije o utrošcima po pogonima, radnicima, nalozima i operacijama, kao i obračun utroška goriva, i ugradnje rezervnih delova. Moguće je praćenje ostvarenja po radnicima, utroška materijala po radnicima, uključenja radnika u proces proizvodnje. Informacije o radnicima direktno se mogu koristiti kod obračuna zarada.

 

Uključivanje u finasijsko knjigovodstvo

Za svaki formirani radni nalog kroz praćenje procesa proizvodnje koji se tiče robno-materijalnog knjigovodstva automatski se formiraju finansijske stavke u knjigovodstvu firme. Automatskim formiranjem stavova finansijskog knjigovodstva eliminisan je ponovni unos podataka u finansijskom knjigovodstvu i robno-materijalnom knjigovodstvu. Ovo doprinosi da se podaci obrade na jednostavan i tačan način i da je podatk unet u informacioni sitem na mestu gde je i nastao.

 

početak | ko smo mi | klijenti | proizvodi | servisi | kontaktirajte nas
Optimizirano za rezoluciju 800x600