Podsistem robno-materijalno knjigovodstvo veleprodaje

Uvod

Robno-materijalno knjigovodstvo veleprodaje obuhvata materijalnu i finansijsku evidenciju zaliha robe koje se unose u veleprodajne magacine. Projektom je predvidjeno vodjenje zaliha u real time okruženju (svaki ulaz i izlaz robe odražava se na stanje zaliha), dok se stavovi za finansijsko knjigovodstvo automatski formiraju po nalogu računovodstva. Zbog toga deo ovih evidencija priprada oblasti računovodstva a deo oblasti komercijale (magacina). Osnovni cilj je pracenje zaliha robe (artikala) po artiklima, nosiocima troškova (organizacionim jedinicama) i magacinima.

Za firme koje u svom sastavu imaju maloprodajne objekte uradjeni su programi za prenos robe iz veleprodajnih u maloprodajnih objekata, kao iz jedne organizacione jedinice u veleprodaji u drugu organizacionu jedinicu u veleprodaji.

 

Vodjenje materijalnog knjigovodstva

Vodjenje materijalnog knjigovodstva za pretpostavku ima postojanje potrebnih registara. To su registri artikala, magacina, tarifa i procentnih stavova za tarife. Pored ovih registara neophodno je postojanje entiteta koji predstavljaju sastavni deo Informacionog sistema firme To su: kalendar knjiženja, registar komitenata, poslovni odnos (registar partija magacina i nosioca troškova), kontni plan, model kontiranja, nalog, stavka_naloga….

Evidencija robe obuhvata promene u materijalnom knjigovodstvu i automatsko ažuriranje zaliha materijala.

 

Ulaz robe-Prijemnica: Dolaskom prijemnice dobavljaca vrši se uknjižavanje robe na zalihe po artiklima, organizacionim jedinicima i magacinima. Kod unosa prijemnice vrši se za svaki artikal kalkulacije cena uprosecavanjem cene (Nova cena u prijemnici uprosecava cene na zalihama). Na kalkulaciju cena jednog artikla uticu troškovi (transporta, pretovara, drugih usluga ..), rabat ili marža, preneti porezi i akcize koji se obracunavaju na ulasku robe. Sami možete odrediti troškove i elemente koji uticu na cenu.

Takodje je omoguceno da sve cene i kalkulacije radite i stranoj valuti.

 

 

Izlaz robe-faktura: Formiranjem naloga za izlaz robe fakture kupcu, vrši se isknjižavanje robe sa zalihe po artiklima, organizacionim jedinicima i magacinima. Kod obrade fakture vrši se za svaki artikal kalkulacije cena formiranjem veleprodajne cene. Roba koja se skida sa zaliha smanjuje kolicine dok se cena na zalihama ne menja. Na kalkulaciju cena jednog artikla uticu troškovi (transporta, pretovara, drugih usluga ..), rabat ili marža, porezi i akcize koji se obracunavaju pri izlasku robe. Stope poreza i akciza automatski se ucitavaju na osnovu predefinisanih tarifnih stavova i datuma kada je dokument formiran. Možete birati da se izvrši obracun celog ili dela poreza. Porezi se obračunavaju pojedinačno (PDV, PDV-troškova, PDV-ukalkulisani itd). Sami možete odrediti troškove i elemente koji uticu na cenu.

Takodje je omoguceno da sve cene i kalkulacije radite u stranoj valuti.

Pored formiranja fakture za kupca robe postoje i drugi vidovi prenosa robe iz veleprodjnog magacina u drugi magacin ili iz organizacione jedinice u drugu organizacionu jedinicu.

Za firme koje imaju maloprodaju uradjeni su nalozi izlaza robe za maloprodaju .

Nalozi robno-materijalnog knjigovodstva dele isto zaglavlje sa finansijskim nalozima projekta informacinog sistema firme. Redni broj naloga dobija se automatski u okviru firme, dok su dokumenti prijemnica, faktura, prenosa formiraju u okviru posla i organizacionih jedinica.

Nivelacija cena - Nalogom dobavljaca ili drugim nalogom za svaki artikal može se izvršiti nivelacija postojecih cena robe na zalihama. Nivelacija se vrši po artiklima, organizacionim jediniacama i magacinima. Za svaku uradjenu nivelaciju formiraju se finansijske stavke povecanja ili smanjenja vrednosti robe i štampa se zapisnik o nivelaciji.

Uključivanje u finasijsko knjigovodstvo

Za svaki formirani nalog kroz robno-materijalno knjigovodstvo automatski se formira jedna finansijska stavka na dobavljaca ili kupca robe. Da bi se formirale ostale finansijske stavke neophodno je da zaduženi radnik iz racunovodstva pokrene program za automatsko formiranje finansijskih stavki.

Za svaku stavku koja je ucestvovala u kalkulaciji cena kod ulaza ili izlaza robe (rabat, troškovi, porezi, marže itd …) automatski se formiraju knjgovodstveni stavovi. Nalozi koji su obradjeni (formirani knjigovodstveni stavovi) se blokiraju i nije moguce izvršiti ispravku tih naloga. Greške se ispravlju redovnim stornom same stavke naloga. Formiranje finansijskih stavki moguce je izvršiti više puta u toku dana a progrma vodi evidenciju o vec obradjenim nalozima.

Automatskim formiranjem stavova finansijskog knjigovodstva eliminisan je ponovni unos podataka u finansijskom knjigovodstvu. Osim skracenja postupka, ovim automatizmom se postiže usaglašenost materijalne evidencije sa finansijskom. Automatsko formiranje stavova i njihovo kontiraje omoguceno je postavljanjem (formiranjem) modela kontiranja koji se unese kod starta projekta, izmene kontnog plana ili unosom nove vrste pola.

Drugi preduslov za tacno formiranje finansijskih naloga iz robno-finansijske evidencije je unos ispravnih tarifnih grupa pri otvaranju artikla u registru artikala.

 

Izveštaji i upiti iz robno-materijalnog knjigovodstva veleprodaje

Izveštaji ovog podsistema obuhvataju : Izveštaje i upite maticnih podataka, Izveštaje iz robno-materijalne evidencije i Finansijske izveštaje - za racunovodstvo.

Izveštaji robno-materijalne evidencije obuhvataju izveštaje : Stanje zaliha za artikal (jedan i sve),

Stanje zaliha za organizacionu jedinicu po artikalima i magacinima (jedanu i sve), Stanj zaliha za magacin po artikalima i organizacionim jedinicama (jedan i sve), Kriticnim kolicinama zaliha, Spisak unesenih naloga prijemnica, faktura. Štampa prijemnica po nalogu i datumu knjiženja, Štampa faktura po nalogu i datumu knjiženja na predštampan obrazac ili cistom papiru, Lista nabavki za period, Pregled artikala po kolicini i vrednosti za period, Kontrolnu listu ulaznih naloga, Karticu promena za artikal, Kontrolnu listu svih promena i stanja po artiklima.

Višak materijala u magacinu, Manjak materijala u magacinu.

Izveštaji magacinske evidencije se formiraju po istom principu kao i svi ostali izveštaji u celoj apilkaciji.

Postoje izveštaji koji se formiraju na osnovu datuma valute i oni koji se formiraju na osnovu datuma knjiženja. Izveštaji iz zaliha odgovaraju po prirodi izveštajima iz stanja iz svih finansijskih promena.

 

Otvaranje/zatvaranje godine

U okviru magacinske evidencije postoji posebna procedura otvaranja/zatvaranja godine. Na osnovu stanja zaliha otvaraju se pocetna stanja zaliha materijala. Stara (prethodna godina) i dalje je dostupna na uvid u psoebnom korisnickom user-u.

 

početak | ko smo mi | klijenti | proizvodi | servisi | kontaktirajte nas
Optimizirano za rezoluciju 800x600